Biệt đội xe đạp giải cứu các bạn đồ chơi đồ chơi cho trẻ em J82L Dũng đồ chơi

Cá sấu đẻ trứng - Khủng long giúp đỡ đi tìm quả trứng - đồ chơi trẻ em F904E ToyTV

Cần cẩu khám phá điều kỳ diệu với sự điều khiển vui vẻ - F903F Kid Studio

Xe trộn bê tông giúp bác nông dân xây nhà - đồ chơi trẻ em H1352E Kid Studio

Em bé tập làm cảnh sát - Xe ô tô tải, xe xúc đồ chơi cho trẻ em H1351G Kid Studio

HahaSong

Cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết này.

Colors song + More collection Nursery Rhymes for children

0:03 The Colors Song
2:19 Finger Family Colors
4:02 Colors Of The Rainbow
6:04 Five Little Ducks
8:07 Five Little Frogs
10:59 Five Little Monkeys
12:54 Rain Rain Go Away
15:02 This Old Man
18:21 Bath Song

🎵 Lyrics:
This is red, the color red.
Red, red, red!
This is red, the color red.
Red, red, red!
Do you know what color this is?
This is red.

This is blue, the color blue.
Blue, blue, blue!
This is blue, the color blue.
Blue, blue, blue!
Do you know what color this is?
This is blue.

This is green, the color green.
Green, green, green!
This is green, the color green.
Green, green, green!
Do you know what color this is?
This is green.

This is yellow, the color yellow.
Yellow, yellow, yellow!
This is yellow, the color yellow.
Yellow, yellow, yellow!
Do you know what color this is?
This is yellow.

This is white, the color white.
White, white, white!
This is white, the color white.
White, white, white!
Do you know what color this is?
This is white.

This is grey, the color grey.
Grey, grey, grey!
This is grey, the color grey.
Grey, grey, grey!
Do you know what color this is?
This is grey.

This is black, the color black.
Black, black, black!
This is black, the color black.
Black, black, black!
Do you know what color this is?
This is black.

Colors included:
Red, blue, green, yellow, white, grey, black

✅More dance with song videos here:
📌Dance and Learn with Baby Song, Click: http://bit.ly/2OenP7J
📌Animals Song for Kids, Click: http://bit.ly/2Ofbr7a
📌Exercise Songs for Kid, Click: http://bit.ly/2QJ0OeB
📌Halloween Songs (2019), Click: http://bit.ly/35qV7WJ
✅Please Subscribe to watch new videos
📌Click: http://bit.ly/2oA09Az

✅ Thank you for watching our videos.

About HahaSong:

Where kids can be happy and smart!

At HahaSong, we are dedicated to creating quality the basic dance movements according to the lyrics videos that can help kids physical activity, learn all about letters, numbers, shapes, colors, animals, and so much more!

Your kids will love our friendly dancer and colorful background videos while learning both classic nursery rhymes and original songs.

🌏Website: http://funtime.media
🌏Facebook: https://www.facebook.com/funtimemedia...
🌏Twitter: https://twitter.com/funtime_media

✅Copyright © Funtime Media Corp. JSC
Danh mục
Âm nhạc

background image